Contact Information
79 Le Thi Sieng, Ap Tien - Tan Thong Hoi, Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam , Thành phố Hồ Chí Minh 700000, VNM
Detailed Information

79 Le Thi Sieng, Ap Tien – Tan Thong Hoi, Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam